CUNG CẤP DV KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ 2019 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU

Công ty TNHH Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Dầu Khí Việt Nam PVEIC-TSR đã thực hiện

Dự ÁN: Cung cấp dịch vụ Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ năm 2019

Chủ Đầu Tư: CN Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam- CTCP- Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cá Mau.