Công Ty TNHH Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Dầu Khí Việt Nam – PV EIC Tăng Vốn Điều Lệ

Ngày 18/06/2019, Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam- PV EIC (PV EIC-TSR) đã được Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23.

Trong nền kinh tế thị trường, PV EIC-TSR luôn biết vị trí của mình để đưa ra định hướng và vẫn tiếp tục duy trì mục tiêu hoạt động hiệu quả trên tất cả các ngành nghề kinh doanh, xây dựng Công ty trở thành một tập thể vững mạnh, có uy tín thương hiệu trên thị trường trong nước và khu vực. Nhận thức được điều đó, ngày 27/05/2019 Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam PV EIC – TSR đã hoàn thành thực hiện chiến lược phát triển về chủ trương tăng vốn điều lệ và đã tìm kiếm được thêm nhà đầu tư quan tâm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông qua việc thực hiện chủ trương trên, vừa qua Công ty đã hoàn tất xong các thủ tục tăng vốn điều lệ của Doanh nghiệp. Vào ngày 28/06/2019, Công ty TNHH Kiểm  định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam PV EIC –TSR đã được Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23. GPKD LẦN 23