CÔNG TY PV EIC-TSR ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢN NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CÔNG TY PV EIC-TSR ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại đối với người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Nhằm kiểm soát các rủi ro thiệt hại có thể xảy ra Nhà nước đã ban hành quy định về việc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc quản lý Nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn đối với các sản phẩm đặc thù về an toàn lao động theo quy định của Pháp luật.

Công ty PV EIC – TSR sau khi được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận theo Quyết định số 723.2019/QĐ-VPCNCL về việc công nhận tổ chức Giám định với Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, mang số hiệu: VIAS 057.

Song song đó, PV EIC – TSR đã tiếp tục xin đăng ký hoạt động giám định đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

Vào ngày 31 tháng 08 năm 2020, Công ty PV EIC-TSR đã được Bộ Lao động – Thương binh Xã hội chỉ định thực hiện giám định các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Quyết định 1063/QĐ-LĐTBXH) được thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này.

Cùng ngày trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định số 1064/QĐ-LĐTBXH) về việc chỉ định Công ty PV EIC-TSR thực hiện việc chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ.